Специалисти - Хирургия

доц. д-р Красимира Калинова - Детски хирург

доц. д-р Красимира Калинова

Доц. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор” "Кли­нич­ни про­уч­ва­ния вър­ху диагностиката и лечението на ехи­но­ко­ко­за­та в дет­с­ка въз­раст"-защитена на 17.05.2002. Доцент от 10.02.2010. 
Специализации в чужбина   Хирургия - Фрайбург, Германия – 2003г., 2004г. и 2006г. Kinderchirurgie Klinikum,“Аberth-Ludwig Universitat ” - Freiburg, Germany, Prof. Dr Кlaus-Dieter Rueckauer 2. Seminar of Urology and Pediatric Urology- Salzburg Weill Medical College of Cornell University -2006,2009
3. Детска Хирургия, Залцбург, Австрия – 2006 и 2007,2010 Kinderchirurgie Klinikum,”ST.Jonas Spital”-Universitat Hospital, Salzburg, Austria, Prof. Dr Gunter Schimpl, Prof. Dr.Hubert Stein
 


д-р Георги Зафиров - Хирург

д-р Георги Зафиров

Д-р Георги Зафиров –специалист хирург в МБАЛ „Дева Мария” . Той е завършил ВМУ Ст. Загора, където придобива специалност „Обща хирургия”. Следдипломната му квалификация е в сферата на долнта ендоскопия и лапароскопската хирургия. От 2012г. работи лапароскопска хирургия в Hull East Yorkshire и Университетската болница на Уелс и Лийдс, както и в Кралската болница на Великобритания. Като част от екипа на болница Барлбороу в Честърфилд активно участва в приема, профилактика и лечение на пациенти.  Д-р Зафиров е специализиран в лапароскопска или миниинвазивна хирургия.

От месец септември 2013г. работи в хирургичното отделение на университетска болница  "Дева Мария".


д-р Йонко Георгиев - Хирург

д-р Йонко Георгиев

Д-р Йонко Георгиев е роден през 1982г. Завършва медицина в МУ Пловдив през 2007г. Има призната специалност по хирургия, като е специализирал в базата на Първа Хирургична Клиника на Университетска Болница Стара Загора. Има опит в диагностиката и лечението на заболяванията на храносмилателния тракт. Публикации в специализирани хирургични списания и доклади на национални хирургични форуми.

Работи в Клиниката по хирургия на университетска болница "Дева Мария" гр. Бургас


За кабинета

Запази час за преглед