Холтер

Холтер мониторът е преносим медицински апарат за продължително мониториране на електрическата дейност на сърцето за период от 24 часа или повече. Благодарение на дългия период на снемане на информация за сърдечната дейност, холтерът може да бъде полезен при нередовни сърдечни аритмии, които трудно биха могли да се идентифицират с изследвания за по-кратки отрязъци от време. Другото предимство на холтер монитора е, че той позволява изследването да се проведе в естествената работна и жизнена среда на пациента, при присъщата му всекидневна активност и дейности, като така се спестява ненужният престой в болница.

По подобие на стандартната електрокардиограма (ЕКГ) холтер мониторът записва електрическите сигнали от сърцето посредством набор от електроди, прикрепени към гърдите. Броят и разположението на електродите варират според модела холтер, но обикновено са необходими между три и осем електрода, които са свързани към запаметяващо данните устройство, което може да се носи на колана. За да се минимизират шумовете от мускулната дейност, електродите се разполагат над костите.